Projekt „Praca w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej”

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają na bezpłatny kurs

„Praca w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej”

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

I edycja – edycja zakończona 
II edycja – edycja zakończona
III edycja – edycja zakończona

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w blokach:

1. Komunikacja międzykulturowa (20 godz.)

2. Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji w środowisku lokalnym (15 godz.)

3. Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego (20 godz.)

4. Projektowanie działań i warsztatów w środowisku lokalnym związanych z obcokrajowcami (10 godz.)

5. Rozwiązywanie konfliktów (15 godz.)

Zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (WNH UKSW)

 

Kurs jest bezpłatny, zajęcia odbywają się w weekendy, od 9.00 do 18.00; 4 weekendowe zjazdy podczas edycji; organizatorzy zapewniają catering w czasie zjazdów. Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Rekrutacja zakończona.

Zgłoszenie w formie podpisanego Regulaminu wraz z wypełnionymi Załącznikami (poniżej) proszę wysłać drogą mailową: polish.wnh@uksw.edu.pl;  (scan), a następnie pocztą lub osobiście oryginały pod adres: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, domek numer 3 (decyduje data wpływu dokumentów).

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy_Zał. 1

Deklaracja uczestnika projektu_Zał. 2

Oświadczenie uczestnika projektu_Zał. 3

Oświadczenie o wizerunku_Zał. 4

Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym uczestnika_Zał. 5

Selekcja kandydatów dokonywana będzie na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: dr Karolina Zioło-Pużuk, k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl, kierownik projektu

Projekt „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej ” Nr POWR.03.01.00-00-T174/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020