Projekty prowadzone przez Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW w Warszawie

„Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej”

Nr POWR.03.01.00-00-T174/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Strona projektu http://glottodydaktyka.uksw.edu.pl/wielokulturowy/

„Kwadrans na polski”

to projekt, który powstał w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dzięki dotacji z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Strona projektu http://jezykpolski.uksw.edu.pl/