Program konferencji 25.05.2019

Konferencja „Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki”

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, ulica Dewajtis 5 , Warszawa

8.30-9.00 Rejestracja (WNH UKSW)
9.00-9.05 Otwarcie konferencji (s. 223; poziom -1)
Sesja plenarna (s.223)
9.05-9.35 prof. Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński: Podstawy fonologii kontrastywnej dla glottodydaktyków.
9.35-10.05 dr Karolina Ruta-Korytowska, UAM: Nauczanie języka polskiego wśród uczniów nie(do)słyszących – perspektywa lektora i ucznia.
10.05-10.35 dr Agnieszka Karolczuk, UKSW: Kierunek: refleksyjny praktyk. O celach zawodowych lektora języka polskiego jako obcego i sposobach ich osiągania.
10.35-11.05 mgr Małgorzata Kamińska, ORPEG: Analiza potrzeb w zakresie kształcenia nauczycieli pracujących w Polsce i za granicą.
11.05-11.30 dyskusja
11.30-12.00 przerwa kawowa
Prowadzenie: mgr Monika Plata (s. 223; poziom -1) Prowadzenie:  dr Karolina Ruta-Korytowska (s.225; poziom -1) Prowadzenie: mgr Małgorzata Kamińska (s.227A; poziom -1)
12.00-12.20 mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska, PUNO: Wykorzystanie elementów popkultury w procesie nauczania języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego na przykładzie młodzieży w Wielkiej Brytanii. mgr Marcin Miłko, UKSW: Kompetencje i narzędzia coachingowe jako element (samo)kształcenia  lektorów. mgr Weronika Bukowska, dr Grzegorz Zarzeczny, UWr: Losy zawodowe absolwentów wrocławskiej glottodydaktyki – koncepcja badań.
12.20-12.40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL, mgr Agnieszka Sarafin-Giunta, Linguae Mundi: Program telewizyjny w nauczaniu dzieci- język polski  jako obcy/ drugi/ odziedziczony. mgr Marzena Porębska, KUL: Jak kształcić i doskonalić kompetencje społeczne u nauczycieli języka polskiego jako obcego? mgr Eugenia Ustenko, Polonista Center: Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli w odniesieniu do krótkoterminowych kursów nieuniwersyteckich.
12.40-13.00 dr Maria Czempka-Wewióra, UŚ: Wykorzystanie mediów społecznościowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. dr Karolina Zioło-Pużuk, UKSW: Mówić, rozmawiać, nawiązywać relacje. Lektor jako uważny badacz relacji. dr Monika Gworys, UWr: Co powinien wiedzieć nauczyciel uczący jpjo osoby z Chin.
13.00-13.20 mgr Anna Mądrecka, UWr: Film dokumentalny – element nauczania wiedzy o Polsce i kształcenia interkulturowego. mgr Aleksandra Koenig, UŚ: „Pozwól mi mówić” – jak doskonalić sprawność mówienia na poziomie podstawowym.
13.20-13.50 dyskusja dyskusja dyskusja
14.00-14.45 obiad
Prowadzenie: prof. Liliana Madelska  (s.223) Prowadzenie: mgr Marcin Miłko  (s.225)
15.00-15.20 dr Violetta Ciećko, PWSW w Przemyślu: Neurolingwistyczne podejście w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców –  studentów uczelni wyższej. mgr Anna Rogala, UWr: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach o zróżnicowanym poziomie.
15.20-15.40 mgr Monika Plata, PUNO: Efektywna praca z dwujęzycznym dzieckiem z dyspraksją w warunkach polskiej szkoły sobotniej. mgr Ewa Grzelak: Lektor jpjo wobec wyzwania pracy z grupami skrajnie heterogenicznymi.
15.40-16.00 dr Srdan Medimorec, Uniwersytet w Birmingham: An interdisciplinary approach to language learning. mgr Jewgienija Żejmo, UW: Zagadnienia prefiksacji czasownikowej na zajęciach z języka polskiego jako obcego: o trudnościach nauczania.
16.00-16.20 dyskusja dyskusja
16.20-16.50
17.00-17.15 zakończenie obrad (s.223)